Rozsah správy nemovitostí

Společnost LAER - správa domů s.r.o. nabízí komplexní služby v oboru správy nemovitostí a facility managementu, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů.
Přitom v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající z platné legislativy.

 

V rámci svých služeb společnost provádí a zajišťuje zejména následující úkony:

1) v oblasti provozní
2) v oblasti stavebně technické
3) v oblasti ekonomické
4) v oblasti právní
5) v oblasti regenerace a revitalizace nemovitostí
6) v oblasti koupě a prodej nemovitostí


1. v oblasti provozní

vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek
přebírání a předávání bytů, nebytových prostor a objektů podle pokynu vlastníka
zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor (el.energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.)
zajištění odečtů energií a médií v bytech a nebytových prostorech včetně zajištění montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech (RTN)
zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů (v případě administrativních a provozních budov úklidu celých budov), chodníků a zelených ploch
zajištění údržby zelených ploch
zajištění ostrahy
zajištění recepční služby
monitorování a regulace provozu technologických zařízení
zajištění dalších služeb dle povahy nemovitosti a přání zákazníka
provozní management (hodnocení provozních nákladů, optimalizace provozu technologických zařízení a služeb)2. v oblasti stavebně - technické

vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor, pozemků
technické prohlídky, odborná posouzení
inspektor nemovitostí
zajištění revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru
posuzování záměrů nájemců a uživatelů (výměny zařizovacích předmětů, drobné úpravy bez ohlášení, v režimu stavebního ohlášení a v režimu stavebního povolení)
zajištění nepřetržité havarijní služby
zajištění běžné údržby a oprav stavebních částí budov, a to jak ve společných prostorách, tak i bytech i nebytových prostorách v rozsahu vyplývajícím ze zákona, popř. z uzavřených smluv, údržba orientačního systému budov
zajištění běžné údržby a oprav technologických zařízení (přístupový systém, elektronický zabezpečovací systém (EZS) včetně napojení na pult centralizované ochrany,kamerový systém, elektronická požární signalizace (EPS), telefonní síť včetně pobočkové ústředny, datová síť, společná televizní anténa (STA), výtahy, vytápění, klimatizace, sanitární zařízení, trubní systémy včetně armatur)
zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen (podrobně viz body č. 5. Výkon inženýrské činnosti a 6. Zadávání veřejných zakázek)
technický management (periodické hodnocení stavu nemovitostí, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic do zhodnocení nemovitosti, střednědobé a krátkodobé plány oprav včetně odborného odhadu nákladů)3. v oblasti ekonomické

předpis a kontrola plateb nájemného (plateb do fondu údržby a oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor
vedení přehledu neplatičů, upomínky
provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
zajištění vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena)
vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní (průběžné vedení účetnictví, předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky a 1x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice, činnost správce, právní zastoupení a úhradu ostatních souvisejících nákladů a o výnosech z nájemného, zpracování daňových přiznání)
ekonomický management (analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech / výdajích a výnosech / nákladech v následujícím období, řízení cash-flow, optimalizace nákladů a výnosů)4. v oblasti právní

uzavírání nájemních smluv (byty, nebytové prostory či objekty, reklamní plochy) s osobami určenými vlastníkem a dle jeho dispozic
dohled nad plněním nájemních smluv (poškozování majetku vlastníka, užívání bytů a nebytových prostor či objektů bez právního důvodu nebo jejich protiprávní obsazení, vymáhání dlužného nájemného a plnění spojená s užíváním, porušování povinností nájemce)
vypovídání nájemních smluv (výpovědi nájmu bytu, nebytového prostoru či objektu, návrhy na provedení úkonů souvisejících s výpovědí a vyklizením) v zájmu a dle pokynů vlastníka
vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (předžalobní výzvy,  žaloby, návrhy na exekuce)  v zájmu a dle pokynů vlastníka
evidence nestandardních případů při nájmu a užívání bytů a nebytových prostor či objektů (volné, užívané bez právního důvodu, protiprávně obsazené, úmrtí nájemce, pronájmy na dobu určitou)
uzavírání smluv o dodávkách služeb
uzavírání smluv o dílo (na periodickou údržbu a větší opravy a rekonstrukce)
zajištění zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů
zprostředkování pojištění nemovitosti a uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem, zastupování vlastníka v případě pojistných událostí
provádění změn zápisů ve veřejném rejstříku (bytové družstvo, společenství vlastníků)
vypracování prohlášení o rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám, změna obsahu prohlášení
vypracování smluv o převodu jednotky (byt, nebyt. prostor) do osobního vlastnictví, vymáhání pohledávek (soudní i mimosoudní cestou) včetně vypracování žaloby v zájmu a dle pokynů vlastníka
založení společenství vlastníků včetně zpracování stanov, pozvánek, zajištění notáře, účast na shromáždění společenství vlastníků
založení jiného typu právnické osoby vlastníků nemovitostí (bytové družstvo)
likvidace společnosti (bytové družstvo, s.r.o., a jiné)
poradenství  v oblasti nemovitostí
výkon funkce ve statutárním orgánu společenství vlastníků
zpracování stanov pro společenství vlastníků a pro bytová družstva5. v oblasti regenerace a revitalizace nemovitostí

zajištění financování včetně státních dotací
vypracování dokumentace pro stavební řízení (zajištění vypracování dokumentace stavby, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, zapracování jejich připomínek do dokumentace stavby, vypracování a podání žádosti a obstarání stavebního povolení)
vypracování dokumentace pro provedení stavby (zajištění vypracování dokumentace, dohled nad dodržením koncepce z předchozích projektových stupňů)
vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (zajištění projektové dokumentace, výkazů výměr, formulace podmínek zadání) ve formě požadované zákonem, příp. dle požadavků vlastníka nemovitosti
spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli (získání a vyhodnocení nabídek dodavatelů, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)
spolupráce při provádění stavby (výkon technického dozoru investora)
spolupráce po dokončení stavby (zajištění kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků, vyhodnocení stavby)6. v oblasti koupě a prodej nemovitostí

zajištění financování koupě a prodeje
konzultační a poradenská činnost zájemcům o koupi domu či bytu
zajištění stavebně technického posouzeni nemovitosti (inspektor nemovitosti)
příprava technické, ekonomické a právní dokumentace
zajištění výpisu z veřejného seznamu katastru nemovitostí, výpisu z pozemkových knih a snímku katastrální mapy
zajištění znaleckých posudků (ocenění bytových a nebytových jednotek, příp. celého domu znalcem)
zajištění sepisu kupní smlouvy včetně návrhu na provedení vlastnického práva do veřejného seznamu katastru nemovitostí
zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitostí
fyzické předání nemovitosti a dokladů o vlastnictví novým vlastníkům

Na trhu od roku 1991 EN ISO 9001:2008 +420 596 115 114