Pro bytovádružstva

Nová úprava bytových družstev

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, a to zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále také jen NOZ') a zejména pak zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jen ZOK' nebo zákon'), dochází ke změně v úpravě bytových družstev.

Nové povinnosti po 1.1.2014 :

Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK, tedy do 30. 6. 2014 jsou obchodní korporace (mezi nimi i bytová družstva) povinny :

 • přizpůsobit své stanovy úpravě ZOK a doručit je do sbírky listin (§ 777 odst. 1 a 2 ve spojení s § 3 odst. 3 zákona). Nebude-li tato povinnost splněna, může k úpravě stanov vyzvat družstvo soud a stanovit k tomu dodatečnou lhůtu. Pokud by ani poté nedošlo k nápravě, soud družstvo zruší a nařídí jeho likvidaci (v ZOK je uvedeno: soud ..zruší obchodní korporaci..',nikoli ..soud může zrušit obchodní korporaci' – zákon v tomto případě nepřipouští možnost, aby soud zrušení obchodního korporace zvážil'); a dále
 • uzpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně (§ 777 odst. 3 ZOK) - v opačném případě se výkon funkce považuje za bezplatný.

Povinné náležitosti stanov :

 1. firma družstva ( myslí se tím název : Bytové družstvo ..........)
 2. předmět podnikání nebo činnosti,
 3. výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,
 4. způsob a lhůta jejich splácení přistupujícím členem,
 5. způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování,
 6. počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období,
 7. podmínky vzniku členství v družstvu práva a povinnosti člena družstva ( dále jen člen) a družstva
 8. podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu,
 9. podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva ( vyžaduje se souhlas 100 % členů, ust. § 731, odst. 2 ZOK)

Z dalších ustanovení ZOK vyplývá vhodnost nebo povinnost upravit ve stanovách i další otázky fungování družstva.
Naše společnost již pracuje na nové formě ' stanov' a v případě zájmu i Vám pomůžeme při zpracování nových stanov pro Vaše bytové družstvo
S ohledem na výše uvedené Vám nabízíme kompletní zajištění celého administrativního procesu spojeného s novými povinnostmi bytových družstev.

Povinné internetové stránky pro bytová družstva

Od 1.1.2014 začala i pro bytová družstva platit nová právní úprava zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK'). Jednou z nových povinností pro bytová družstva dle ZOK je povinné zřízení internetových stránek družstva. Tato povinnost vyplývá z § 636 ZOK a souvisí se svoláváním členské schůze. V nové úpravě je zachována povinnost svolatele členské schůze zaslat pozvánku na členskou schůzi členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů 15 dnů předem. Nově je ale stanovena povinnost pozvánku v téže lhůtě uveřejnit na internetových stránkách družstva. Pozvánka musí být na internetových stránkách družstva uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje pozvánka za doručenou. Z tohoto doslovného znění zákona lze dovodit, že bytová družstva jsou povinna internetové stránky zřídit.

Internetové stránky družstva lze využít i ke splnění další nové povinnosti, kterou je zřídit informační desku. Dle § 562 ZOK je družstvo povinno ve svém sídle zřídit informační desku, která bude přístupná každý pracovní den po běžnou pracovní dobu všem členům. Tuto informační desku lze provozovat rovněž prostřednictvím internetových stránek, které zřejmě nejlépe zajistí její povinné zpřístupnění všem členům družstva. Povinnost zpřístupnit informační desku prostřednictvím internetových stránek mohou určit i stanovy.

Nová právní úprava tedy pro bytová družstva zavádí povinnost zřídit internetovou stránku za účelem zveřejnění pozvánky na členskou schůzi, přičemž prostřednictvím internetové stránky lze provozovat i povinnou informační desku.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů