O firmě

Vítáme Vás na internetové prezentaci společnosti LAER - správa domů, s.r.o.
Doufáme, že výčet námi nabízených služeb Vás zaujme a zvolíte si nejvhodnější variantu, která bude splňovat Vaše očekávání a potřeby.

Proč firma LAER:

 • Jsme společností s 30 letou zkušeností se správou nemovitostí
 • Hlavní prioritou je spokojenost klientů
 • Vytváříme správu přímo na míru SVJ a BD.
 • Rodinná firma
 • Společnost je registrovaná Úřadem na ochranu osobních údajů, registrační č. 000 318 12
 • Společnost je pojištěna na odpovědnost za škody způsobené její činností do 5 000 000 Kč

Výčet základních činností poskytovaných při správě domu:

oblast ekonomicko – správní

 • zastupování při převzetí veškerých dokladů u stávajícího správce (na základě zplnomocnění)
 • příprava smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (dodávka vody, tepla, elektrické energie, výtahů apod.)
 • vedení evidence vlastníků jednotek (družstevníků) v programu SWAN
 • vedení předpisu plateb, evidence plateb do fondu oprav a zálohových plateb za služby poskytované s užíváním jednotek
 • vedení účetnictví v předepsané podobě pro Společenství vlastníků a BD, kontrola věcné a formální správnosti, zaúčtování všech účetních dokladů, zajištění jejich úhrad ve lhůtě splatnosti, kontrola bankovních výpisů, pokladních dokladů, interních dokladů, zpracování mzdové agendy, komunikace s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami
 • evidence osob užívající jednotlivé jednotky
 • předepisování plateb na SIPO, komunikace s Českou poštou a.s.
 • zajištění vymáhání dlužných plateb a vedení přehledů neplatičů, upomínky, příprava podkladů pro  soudní vymáhání
 • kontrola dodavatelských faktur
 • zpracování podkladů pro vyúčtování daní za příslušné zdaňovací období
 • sledování termínů periodických plateb (pojištění domu, splátkových kalendářů a pod.)
 • zajištění úhrad prostřednictvím internetového bankovnictví
 • zajištění vypracování nájemních smluv na základě požadavku
 • zajištění vypovězení nájemních smluv na základě požadavku
 • zajištění oznámení změn jednotlivých vlastníků (družstevníků)
 • zajištění pojištění domu
 • zajištění odpovědnostního pojištění zástupců domu
 • zpracování ročního vyúčtování služeb spojený s užíváním jednotek a  dle dohody vyplacení případných přeplatků a předpis nedoplatků za služby
 • dle dílčího požadavku zpracování podkladů a ekonomických přehledů pro banku poskytující úvěr na opravy domu
 • dle dílčího požadavku vypracování návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku včetně jeho podání na Krajském soudě
 • dle dílčího požadavku přihlášení k dědickému řízení
 • dle dílčího požadavku výpočet úroků z prodlení platby předpisu
 • zajištění ustanovující schůze u notáře včetně vzorových stanov
 • jednou ročně zpracování účetní závěrky včetně příloh
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zajištění organizace schůze shromáždění vlastníků  a bytových družstev (pozvánky, presenční listiny apod.)

oblast technická

 • zajišťování dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (dodávka vody, tepla, elektrické energie)
 • zajištění údržby a oprav domu
 • zajištění odečtů vodoměrů popřípadě jejich výměny, zajištění odečtů poměrových měřidel na topných tělesech (ITN) v jednotlivých jednotkách
 • zajištění provádění pravidelného úklidu společných částí domu kmenovými zaměstnanci
 • zajištění provádění údržby přilehlých pozemků
 • zajištění nepřetržité havarijní služby (voda, topení, plyn, elektro, výtahů)
 • zajištění pravidelné plošné deratizace v domě
 • zajištění znaleckých posudků a odborných posouzení
 • zajištění pravidelných revizí a kontrol v daných periodikách a následně zajištění odstranění revizních závad
 • provádění poptávkových řízení a jejich organizace dle dohodnutých podmínek
 • provádění technického dozoru při realizaci a plánované údržby domu 
 • zpracování prohlášení vlastníka domu a jeho aktualizaci
 • zajištění revitalizace domů
 • zpracování podkladů k uplatnění státních dotací
 • zpracování tepelných auditů

Naše historie

1991

Založení firmy LAER,v.o.s.

1992

Zahájení správy bytového fondu, kdy na základě námi předloženého návrhu Mandátní smlouvy Statutárnímu městu Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bylo naší společnosti svěřeno do správy 425 bytových jednotek ve vlastnictví obce.

1993

Po ročním ověřováním prvního privátního správce na území Ostravy (LAER,v.o.s.), sídlícím tenkrát na Verdunské ulici v Moravské Ostravě, obec vypověděla bývalého monopolního správce domů (Státní podnik bytového hospodářství) a předala komplexně svůj bytový fond naší firmě a  dalším šesti vybraným správcům. Naše firma byla pověřena správou domovního fondu v objemu 1 480 bytů a 76 nebytových prostor.

1994 - 1999

Svědomité zajišťování komplexní správy bytového fondu pro Statutární město Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz v lokalitě ohraničené ulicemi Sokolská, Bachmačská, Valchařská, Nádražní a 30.dubna o objemu cca 1 600 jednotek. V tomto období byla zahájena postupná privatizace bytového fondu a naše společnost postupně přebírá do správy domy nově vzniklých společenství vlastníků a bytových družstev.

2000

Rozhodnutím Statutárního města Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jsou vypovězeni všichni dosavadní správci bytového fondu na území Moravské Ostravy a Přívoz. Obec vypisuje Veřejnou obchodní soutěž na zajištění správy svého domovního fondu v nově rozdělených třech lokalitách na území městského obvodu. Výsledkem Veřejné soutěže je pověření naší firmy správou 200 činžovních domů s 2800 bytovými a 300 nebytovými jednotkami v centru Ostravy.

2001 - 2003

Naše společnost zřizuje novou provozovnu na Puchmajerové ulici v centru Ostravy, aby dostála všem nárokům svých nových klientů. Třináct kvalifikovaných pracovníků naší společnosti, zajišťuje komplexní správu bytového fondu o objemu 3 100 jednotek. Díky intenzivní privatizaci bytového fondu, nově vznikající bytová družstva a společenství vlastníků se obracejí na naší společnost s požadavkem zajištění správy svého nabytého majetku. Naše správcovská činnost expanduje do ostatních obcí na území Ostravy.

2004 - 2005

Je založena firma LAER-správa domů, s.r.o., která postupně přebírá do správy privatizující se domy, pro které zajišťuje:

 • zpracování prohlášení vlastníka
 • založení bytových družstev
 • převod bytových družstev na společenství vlastníků
 • založení společenství vlastníků
 • prodej obecních bytů  bývalým nájemcům
 • vedení komplexní správy domů v novém obslužném programu SWAN
 • vzniká středisko služeb zajišťující úklid společných prostor v domech

Při své činnosti garantujeme vysokou profesionální úroveň plnění komplexní správy bytového fondu a schopnost dostát všem náročným požadavkům vlastníka. Opíráme se o znalosti a zkušenosti nabyté praxí se správou bytového fondu. Díky neustále se zvyšující se odborností našich pracovníků jsme připraveni nejen na bezproblémovou správu domů, ale i průběžnou údržbu domovního fondu zabezpečující vyšší úroveň bydlení, kterou zodpovědný nový vlastník od správce oprávněně očekává.

2006 - 2007

Otevíráme pobočku v Ostravě – Porubě. Našim cílem je přiblížit se klientům i v této lokalitě a usnadnit tak bezprostřední kontakt  s našimi novými klienty.

2008

Zřizujeme  pobočku ve Frýdlantu nad Ostravicí a tím rozšiřujeme okruh své působnosti i mimo Ostravu. Výrazně zvyšujeme objem revitalizací spravovaných domů. Našim klientům, zajišťujeme komplexní servis zahrnující financování revitalizace domů prostřednictvím exkluzivně poskytnutých úvěrů. Stáváme se garanty technického a organizačního zabezpečení komplexní revitalizace domů.

2009

Firma LAER - správa domů, s.r.o. zavedla a používá systém managementu jakosti  EN ISO 9001:2008 v oboru správa a údržba nemovitostí, činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

2010

V tomto roce jsme otevřeli středisko zajišťující zpracování tepelných auditů domů, podmiňující získání státních dotací na jejich revitalizaci, kde zajišťujeme komplexní servis k získání státních dotací zelená úsporám. Zřizujeme nové středisko (pobočka ALLIANZ) zabezpečující komplexní pojištění movitého a nemovitého majetku našich více jak 3200 klientů. 

2011 - 2012

Zabezpečujeme komplexní revitalizaci domů o objemu 25 mil. Kč. Zahájili jsme zajišťování havarijní služby vlastními zaměstnanci.

2013 - 2015

V tomto období se firma přestěhovala do nově vybudované provozovny na Tyršové ulici, kde je zabezpečen bezbariérový vstup pro klienty. Dle ustanovení nového občanského zákoníku nabízíme našim klientům pomoc při přijetí nových stanov BD a SVJ.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů